څانګه -لیکوالي

ادبیات پوهنه ټولنیز ژوند ژوند بڼه کلتور او هنر لیکوالي

د شعر په مرسته ذهنیت جوړوونه

لیکنه: عبدالوهاب مومند شعر ته په عربي ژبه کې وېښته ویل کېږي او شعر هغه کلام دی چې د زړه خبره په موزونو الفاظو کې ښکاره خو پټ بیان شي. په شعر پېژندنه کې، شعر داسې تعریف شوی دی، (شعر یو په زړه پورې، د انسان د احتیاج وړ خو په مرموز،...