څانګه -روغه سټه

خواړه روغه سټه

د زیاتې مالګې کارونه د معدې سرطان پیدا کوي

لیکواله: ډاکتره ریچل لینک مالګه د هر موسم د خوړو د خوند او مزې لپاره اړینه ماده ده. له دې سربیره، د خوړو او سبزي د روغ ساتلو لپاره هم ترې ګټه پورته کیږي. هغه خواړه، چې په مالګه ککړ شي، بکتریاوې نه ورسیږي. د مالګې د استعمال په اړه...