څانګه -روغه سټه

ټولنیز ژوند خوندیتوب روغه سټه ژوند بڼه

واده او ځوانکۍ (دانې)

لیکنه: شپنه سلګۍ  د هغو ناسمو باورنو څخه، چې زموږ په ټولنه کې شته، یو هم د واده په کولو سره د ځوانو دانو له منځه وړل دي. د ځینو کورنيو مشران هغو ځوانانو ته چې ځوانې دانې لري د واده سپارښتنه کوي چې دا کاملاً ناسم باور دی، ځکه چې...