څانګه -کلتور او هنر

ژوند بڼه کلتور او هنر

څانګه او باران – نسيمه محمدي

  د باران څاڅکي شول، د ماشومتوب څخه د باراني موسم او د باران څاڅکو سره د مينې له امله مې چترۍ را واخيسته، چې قدم ووهم. باران اورېده، ملغلرو ته ورته دانې يې په شړک په ځمکه لګېدلې، زړه مې درد وکړ او د باران څاڅکو تيت پرک کېدلو...