څانګه -ځوانان او زده کړې

ټولنیز ژوند ځوانان او زده کړې ژوند بڼه

د ژوند ۱۳ هغه حقیقتونه چې باید ټول یې ومنو!

ژباړنه: هاجره عمر ژوند لکه هنداره؛ څونه چې ورته خاندئ، هغومره به غوره پایلې لاس ته راوړو. شل کاله وروسته تر هغو کارونو، چې کړي مو دي، د هغو کارونو لپاره زیات خواشیني کېږو چې هېڅ مو نه دي کړي. هېڅکله مو ځان له نورو سره په پرته...