څانګه -زده کړې

زده کړې ساینس او ټیکنالوژي

مسلمانان ساینس پوهان او لومړني اختراعات

ژباړه – انس عمار ۱ – په نړۍ کې د عکس اخستلو لومړنۍ کیمره ابن الهیشم جوړه کړې وه. ۲ – په نړۍ کې لومړنی کلیز (جنتري) عمر خیام جوړ کړی و. ۳ – تر طبي عملیاتو مخکې د بې هوشۍ او بې سده کولو لاره غوره کول کول...