څانګه -ځوانان او زده کړې

ادبیات ټولنیز ژوند ځوانان او زده کړې ژوند بڼه کلتور او هنر لیکوالي

ولې لنډې لیکنې ډېر لوستونکي لري؟

لیکنه: عبدالوهاب مومند په ټولنیزو شبکو کې زما لیکنې خپرېدې، لیکنې به داسې وې چې ځینې ډېرې اوږدې او ځینې به لږې لنډې وې، تر ډېره وخته لیکنې همداسې خپرېدې چې ډېرې اوږدې او لږې لنډې به وې، چې بیا وروسته زما د لیکنو لوستونکي (علاقه...