څانګه -ادبیات

ادبیات ټولنیز ژوند ژوند بڼه کلتور او هنر

اختر او خوندورې ټپې؛ موږ هم راخیستې، تاسې یې هم راولیکئ

راټولونکې: مریم شریفي پښتو ژبه کې لنډۍ هغه ولسي ادب دی چې شاعر يې معلوم نه وي او د هر حساس پښتون او حساسې پښتنې د احساساتو هنداره باله کیږي. افغانان بیا په تیره پښتانه خپل د خوښیو مراسم په ټپو او لنډیو لا ښکلی کوي. کله کله داسې...