څانګه -ادبیات

ادبیات

شاعر او د خپل چاپیریال کړه وړه!

سمیع الله تازه په خپل کتاب (ادبیات شفاهی نورستان) کې د نورستاني شعر غم ژړلی او په حقه یې ژړلی دی،نوموړی لیکي ( چې ځمکه خپرونو ته برابره شوه یو شمیر نورستاني روڼ اندو هم د دري او پښتو ژبو په جوړښت شعرونه ویل پیل کړل او د خپلې...