څانګه -ادبیات

ادبیات

په ادبیاتو کې د ښځو ونډه

په نړۍ کې خدای تعالی هر څه جوړه پیدا کړي چې دا جوړښت په خپل فطرت کې ځانګړي حکمت هم لري، که له جوړې څخه یې یو نه وي، نو بل یې په یوازي توګه کوم فعالیت نه شي کولی. لکه څنګه چې ښکاره ده، ادبیات زموږ د لرغوني هېواد په ټولنه کې شتون...