څانګه -ادبیات

ادبیات ځوانان او زده کړې کلتور او هنر

پښتو ژبې ته یوه بله ډالۍ ور اضافه شوه!

روڼ اندی ځوان کتاب تازه د چاپ په ګاڼه سینګار شو. یاد کتاب د عبدالوهاب مومند له خوا لیکلی شوی، چې په ۹۸ مخو کې د کتاب توري یې رانغښتل شوي دي. روڼ اندی کتاب په کابل کې د نور خپرندویه ټولنې له خوا خپور او اوس د کابل په نورو...