په شپه کې غرونو ترمنځ یو روښانه سرک
روغتیا

ښځې او نجونې څنګه د میاشتني عادت پرمهال درد او ناراحتي کمولی شي؟ تورپیکۍ سادات

نژدې د ټولو ښځو او ځوانو نجونو لپاره د میاشتنۍ عادت یا ” قاعده ګۍ “ ورځې د میاشتې ستونزمن وخت وي. دا تر قاعده ګۍ مخکې له یو ډول عمومي ناارامۍ ((Premenstrual Syndrome) ) […]