ولې ښځینه د تخمدانونو په سنډروم اخته او میاشتنی عادت یې ستونزو سره مخ کېږي؟

تخمدانونه کوچنۍ کڅوړې لري چې له مایع ډکې شوي، دا کڅوړې د فولیکل په نامه یادېږي.
کله چې تخمه وده کوي، نو فولیکل چوي، تخمه ازادېږي او د تخمدان د ټیوب او رحم په لوري حرکت کوي. دا چاره د تخمې تولید نومېږي.
د تخمدانونو په سنډروم اخته مېرمنو ”پولې سیسټیک“
تخمدانونه د تخمې د ودې لپاره د اړتیا وړ هورمونونه نه افرازوي. فولیکل وده کوي او مایع تولیدوي، خو تخمه نه پخېږي.
په بدل کې یې، دغه فولیکلونو څخه د سیست/ کیست په بڼه پاتې کېږي. تخمه نه پخېږي او د پروجسترون هورمون نه تولیدېږي.
د ښځو میاشتنی عادت د پروجسترون پرته منظم نه وي او یا ممکن چې میاشتنی عادت اصلا رامنځته نشي.
د تخمدانونو سربېره، د دغو ښځینه وو په بدن د نارینه هورمون زیاتېږي او د تخمې د پخېدو مخنیوی کوي.