د ذهن درې قانونه

په ابي پرده ، دا یاران لوګو او یادښت

ژباړه

لومړی قانون؛

دا قانون وایي، هغه څه چې غواړې یې په پوره احساس او درک سره پرې باور وکړې، په حقیقت بدلېږي.

وېن دایر وایي: ”که په یو څه اوږدمهاله او ژور باور ولرﺉ، ژر یا وروسته په حقیقت بدلېږي.“

د جذب قانون؛

دا قانون وایي ستاسې مغز مقناطیس دی! هر څه چې اوس یې لرﺉ او ستاسې د فکر او شخصیت لپاره دي، که مو شخصیت او فکر بدل کړﺉ، ژوند مو هم تغییر کوي.

د تطابق/ جوړجاړي قانون؛

دا قانون وایي، ستاسې بهرنی ژوند، ستاسې د دروني ژوند هېنداره ده.

په بل عبارت: هر ځای ته چې ولاړ شﺉ او د هر چا سره اوسﺉ؛ هماغه ځای ته رسېږﺉ او د هغوی په رقم کېږﺉ.

نو خپله شاوخوا د مثبتې انرژۍ لرونکو، چې موخې مو سره یو وي، انګېزه لري او بریالیو کسانو سره ډکه کړﺉ…