روغه سټه

ښځې او نجونې څنګه د میاشتني عادت پرمهال درد او ناراحتي کمولی شي؟ تورپیکۍ سادات

نژدې د ټولو ښځو او ځوانو نجونو لپاره د میاشتنۍ عادت یا ” قاعده ګۍ “ ورځې د میاشتې ستونزمن وخت وي. دا تر قاعده ګۍ مخکې له یو ډول عمومي ناارامۍ ((Premenstrual Syndrome) ) سره پیلیږي او وروسته درد، زړه بداوی، او ذهني ناارامي هم ورسره ملګرې شي. دا هم ممکنه ده چې د یو شمیر ښځو طبعه او موډ ورسره خراب وي او پر ورځني کار تمرکز هم ورته ستونزمن وي. ددې پر ځای چې په دې مهال د درد ضد درمل وخوړل شي، ښه ده چې د […]