څانګه -افغانستان

افغانستان سرسکالو سیاست

سوله که ټاکنې؟ ولسمشر غني سولې ته څه کولی شي؟! ډاکټر احمد ويس وردګ

لېکوال: ډاکټر احمد ويس وردګ، د امريکا متحده ايالات افغانستان د تاريخ په يوه شديداً حساس پړاو کې واقع دی او ولسمشر غني هم د تاريخ په دغه خورا حساس پړاو کې کولی شي چې په تاريخ کې يا د سولې د مخکښ زعيم او يا هم د يوه ګوډاګي په صفت...