د نن سبا افغان ځوانانو ته!

ليکنه: شپنه سلګۍ

دا چې نن ښایسته او تکړه ځوانان ياست هېواد، کورنۍ او ټولنې ته هر ډول خدمت کولى شئ، خو پر دې پوه شئ، چې ښایست او ځوانۍ مو د تل لپاره نه پاتې کېږي اوس مو وخت دی له وخت څخه ګټه واخلئ او استفاده ترې وکړې.
سترګې پرانېزئ، د زړه په سترګو د دښمانانو دسيسو ته ځیر شئ، چې په پټو رازونو یې خبر شئ، داسې دسیسې به وګورئ چې په دا ویدو افغانانو به مو له زړونو وينې وبهېږي، خو افغان د فيل په غوږ کي ویده دی او موږ د پيسو په ډېرولو اخته او بوخت يو زه نه وايم تاسو پيسي مه ګټئ پيسې وګټئ او دېته هم فکر وکړئ چې افغانستان ته کوم خطرونه متوجه دي.
افغان ځوانانو راتلونکي خطرو ته متوجه اوسئ ژوند داسي په بيغم باشي مه تېروئ تاسو د ننني عصر احمد شاه بابا ياست د افغانانو دفاع ته راودانګئ د خپل وطن او ټولني د خدمت لپاره ملاوې وتړئ، ځوانانو د لوړو خيالونو او ژورو فکرنو په واسطه وطن او ټولنې ته لوړ لوړ خدمتونه وکړئ.
د حقيقي ژوند خاوندان هغه کسان دي چي د وخت پر معنا او مفهوم پوه وي، ژوندي افغانان هغه دي چې وطن، ځان او ټولنې ته خدمتونه کوي او مړه هغه دي، چې هېڅ ډول خدمت نه شي کولي.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.