د یوې داسې اړیکې لټه باید وکړو چې دا ارزښتونه په کې ساتل شوي وي

زه يو چا سره داسې اړيکه لرل غواړم چې هغوى ته بايد د ځان سپيناوى ونه کړم. ځکه چاته د ځان سپيناوي څخه بل ستړى کوونکى کار نشته او احساساتي ستړيا د فزيکي ستړيا څخه څو ځله ستونزمنه ده.

مونږ بايد تل د داسې اړيکې او خپلوۍ په لټه کې اوسو چې په هغې کې زموږ د باور خپلواکۍ څخه خوند واخلو او چېرته چې زه خپل ځانته د ځان سپيناوى ونه کړم. زه بله هله د ژوند په خوند پوه شم.

زه داسې خپلوي او اړيکې غواړم چې زما پرونۍ تېروتنو ته نن ونه ګوري. ځکه انسان سره هر کله تېروتنه مله وي. او له یو داسې انسان سره اوسېدل چې تل زموږ پخوانۍ تېروتنې په سترګو راوړي، ډېر ستونزمن کار دی.

زه داسې څوک غواړم چې زما د تېروتنو لستونه/ نوملړ ورسره نه وي. داسې يوه خپلوي چې پرونۍ شخړه نننۍ خبرې نيمګړې نه کړي. ځکه پرونۍ ورځ پرون پاى ته رسېدلې ده.

زه داسې يوه خپلوي / اړيکه غواړم چې تل بايد زه نوښتونه ونه کړم، بلکې یو داسې اړیکه چې مخامخ لوری هم پر ما پام وکړي، او د څيزونو په لټه کې اوسي چې زموږ اړیکې ته نوی رنګ او نوی خوند ورکړي.

زه داسې يوه خپلوي او اړيکه غواړم چې خپلۍ خوښۍ او نا خوښۍ څخه د دې خپلوۍ ساتلو لپاره تېره شم. او ماته تر دې حده ګرانه وي.

زه داسې يوه اړيکه او خپلوي غواړم چې زما شخصي انځور په کې داغ  ونه ویني. بلکې زما انساني ارزښت په کې خوندي اوسي.

زه یوه داسې خپلوي غواړم چې زه احساس وکړم چې زه یو ځل بیا د مور په خېته کې یم…داسې خپلوي چې زما زړه تل دا احساس وکړي چې بیا وزېږېږم.

او بالاخره زه یوه داسې خپلوي / اړیکه غواړم چې په هغه کې زه په بشپړه توګه “زه” پاتې شم.