د امریکا د لومړي ولسمشر څو ویناوې

د امريکا د لومړني ولسمشر، انقلابي رهبر، نوموتي سياستمدار او پوځی جنرال جورج واشنګټن په زړه پورې ويناوې
ژباړه: محمد عزیز پردېس
 هر هغه کسب چې انسان پکې وشي کولی خپل هېواد ته خدمت وکړي، د افتخار وړ دی.
 په خپله دنده کې پاتې کېدل او سکوت اختيارول، د تهمت پروړاندې غوره ځواب دی.
 له قمار څخه لرې والی اختيار کړه؛ ځکه قماربازي د شيطان کار دی.
 وجدان د هغې هېندارې په څېر دی چې نه چاپلوسي کوي او نه مو رټي.
 مزاحم مېلمانه له ځانه مه شړه او خپله هم د نورو لپاره مزاحم مېلمه مه اوسه.
 د دوستۍ رښتينی نيال ورو ورو لويېږي.
 خپل نظر او ستونزه دې مخکې له دې چې درڅخه يې وپوښتي، بيان کړه.
 هغه کسان چې حاضر نه دي چې د خپلواکۍ بيه ادا کړي، د خپلواکۍ لياقت نلري.
 کله چې د خپلواکۍ نيال ريښې ونيسي، نو په چټکۍ سره وده کوي.
 هڅه وکړه چې زيرکه واوسې او د ژوند په اموراتو کې دې رازونه چاته مه څرګندوه.
وروستي مطالب