د غاښونو په اړه څو د لوستلو خبرې

۱: غاښونه په خوله کې د دروازې مثال لري که دروازه خرابه وي غل په اسانی سره کورته داخلیږي.
۲: غاښونه دیوه قیمتي غمي مثال لري که چیرته ده غمی مات اویا هم خپل رنګ د لاسه ورکړي نو په شخصیت بده اغیزه کوي.
۳: پاکه خوله او پاک غاښونه د ښه صحت ضمانت کوي.
۴: په ښایسته غاښونو باندې شخصیت لوړیږي.
۵: غاښونه داسې یو قیمتي څیز دی چې ساتنه یې د یوې خزانې په شان په کار ده.
۶: ته دغاښونو ساتنه کوه غاښونه ستا ساتنه کوي.
۷ : د کنډیري په ژولو سره مو غاښونه کلکیږي
۸: دلویانو لپاره دبرس استعمال ښه دی خو مسواک دبرس څخه ډیر ښه دی ځکه چې دغه یو سنت عمل دی اود اوریو ورزش هم ورسره کیږي
۹: دیخوڅیزونو څخه وروسته سمدستي ګرم څیز مه استعمالوه او د ګرم څیز وروسته یخ مه استعمالوه ځکه چې دغه عمل غاښوته زیان رسوي
۱۰ : دحمل پروخت یوه مور باید خپلو غاښوته زیاته توجه وکړي
۱۱: دغاښونو ترمنځ فاصله کې له لرګي وخلو ډډه وکړی د غاښونو تار څخه استفاده وکړی
۱۲: دسګریټ نصوارو داستعمال څخه ډډه وکړی ځکه چې غاښوته زیان رسوي.
۱۳: ماشومانو ته چوشک مه ورکوی دغاښو په منځ کې فاصله پیداکوي.
۱۴: دغاښونو برس موله ماشونو او خاورو لرې وساتی.
۱۵: دغاښونو د کتې لپاره په کال کې دوه ځلې هتمن ډاکټر ته مراجعه وکړی.
۱۶: د مڼې ګازرې او ناک خوړولو سره غاښونه پاکیږي
۱۷: په خپلو خوراکو کې د سبزۍ استعمال غاښونوته فیده رسوي.
۱۸: دزیاتې غوښې دخوړلوسره مو غاښونه متاثره کیږي.