ادبیات

ښځې او ګاڼې؛ وه خیالي زرګره، ماته ډډه اوګۍ جوړه که

ماته پنځه ګوتې د سرو که په دواړه لاسه به دې کور راټولومه نجونې یا په ټوله کې ښځې یو بل سره د سیالۍ ډېرې کیسې او بېلګي لري، چې دا سیالي یې اکثره وخت په لباس او ګاڼو کې وي. د نجونو یو لوی ارمان دا وي چې پرېمانه ګاڼې ولري او د همزولو منځ کې خیال پرې وکړي. پښتنې نجونې/ښځې له ډېر پخوا راهیسي رنګارنګ ګاڼې د سینګار لپاره کاروي لکه: چارګل، غوږوالۍ، … نور ولولئ