بریا او پرمختګ

ګټور ټولنیز کارونه په عبادت کې شمېرل کیږي

په نړۍ کې داسې ډېر اعمال دي چې په عبادت کې شمېرل کیږي؛ هر ټولنیز عمل چې موخه یې خیر او نیکي وي نه  ښودنه او ستاینه هغه په عبادت کې شمېرل کیږي. هر هغه عمل لکه د یتیمانو اوښکې پاکول، د مظلوم حمایت کول، د غریب انسانانو سره مرسته، ناپوه د زده کړې لپاره مرسته، د هر مسلمان څخه د افتونو لري کول، یا هم هر ژوندي موجود ته ګټه رسول. دا ټوله هغه … نور ولولئ