اقتصاد

د بې ځایه لګښتونو مخنیوی او د سپما لارې چارې

ژباړه: غازي عابد ځینې وخت تر ټولو سخترین کار د پیسو د ساتلو شروع کول وي. دا به یو ستونزمنه مسله وي چې د سپما لپاره یې لارې مشخصې کړو او ساتل شوې یا سپما شوې پیسې د خپلو مالي هدفونو په موخه وکاروو. دغه قدم په قدم لارښوونې کولی شي چې له تاسې په ښه توګه د یوه پلان پر اساس د پیسو په سپما کې مرسته وکړي: ۱- لګښتونه مو معلوم کړئ. لومړی … نور ولولئ