سیاست

خونړۍ پروسه او نا معلومه راتلوونکې

او نن د خوست د یعقوبیو جومات په وینو ولمبید. نن په یعقوبیو کې د خدای ج کور اور واخیست او د هغه د بنده ګانو په وینو رنګ  او په پرې شویوو هډونو ډک شو. عجیبه ده، دلته د انسان وینې ، د انسان ژوند او مقدساتو خپل ارزښت د ځینو په نزد بایلولی. انسان  په هیڅ ځای او هیڅ مکان کې خوندي نه دی. سړی هیڅ نپوهیږي چې پر موږ څه وشول؟ ولې … نور ولولئ