رسنۍ

د خندا استازی( اصف جلالي ) وکوچېده

افغانستان او کومیډې سره ډیر جوړ نه راځي. اصلا د ویر نه په ډک کلي کې د خلکو په خوله خندا راوستل، جرات، مهارت او ظرافت ټول غواړي. اصف جلالي د همدې لمبه لمبه وطن د خندا استازی و او دا ټول مهارتونه یې درلودل. یو چیرې مې ولوستل، کله ښه ده چې خپلو ستونزو او کړمو ته د ټوکو او طنز له لیدلوري وګورئ او پرې وخاندئ. په دې توګه به یې ستاسو پر … نور ولولئ