د برياليو او ناکامو خلکو ترمنځ توپير

بریالي خلک:
۱ – تل د خپلو په اړه فکر کوي چې څه ډول پلان ورته جوړ کړي او څنګه یې عملي کړي.
۲ – کوم بدلونونه چې یې په ژوند کې راځي، په خوښۍ یې نمانځي او تل خپلې د بریا لپاره مننه کوي.
۳ – کله چې یو کار ترسره کوي، که سخت وي که آسانه هېڅکله د پلمې په لټه کې نه وي، فقد خپل کار په سمه توګه مخ په وړاندې بیایي.
۴ – تل بښنه کوي او په زړه کې کینه نه ساتي.
۵ – په دوامداره توګه د زدکړې په حال کې وي، یعنې تل په همدې فکر کوي چې باید نوي شیان زده کړي.
۶ – د نورو بریا غواړي، له هېچا سره حسادت نه کوي، غواړي چې تل له نورو سره مرسته وکړي، مانا یوازې د ځان په اړه فکر نه کوي.
ناکام خلک:
۱ – د دې پر ځای چې د خپلو کارونو په اړه فکر وکړي تل نورو په اړه خبرې کوي، خپل کار ورڅخه پاتې وي.
۲ – د خپل ځان له بدلونه تښتي او غواړي تل په هماغه یو حالت کې پاتې شي.
۳ – بېکاره او ناکام خلک تل پلمې لټوي او له هر کار څخه ځان په یو ډول نه، یو ډول وباسي.
۴ – کله یې چې په زړه کې که کینه پیدا شي، نو د غچ اخیستلو هڅه کوي او زړه یې نه مني چې بښنه وکړي.
۵ – فکر کوي چې پر هر څه پوهېږي، تر ټولو هوښیار دي او نور ورته کمعقلان ښکاري.
۶ – د نورو پر ماتې خوشحالېږي او یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوي.