داسې یوه اړیکه باید وغواړو چې دا ځانګړنې ولري

زه يو چا سره داسې اړيکه لرل غواړم چې هغوى ته بايد د ځان سپيناوى ونه کړم. ځکه چاته د ځان سپيناوي څخه بل ستړى کوونکى کار نشته. او احساساتي ستړيا د فزيکي ستړيا څخه څو ځله ستونزمنه ده.

مونږ بايد تل د داسې اړيکې او خپلوي په لټه اوسو چې په هغې کې زمونږ د باور خپلواکۍ څخه خوند واخلو او چېرته چې زه خپل ځانته د ځان سپيناوى ونه کړم. او زه به هله د ژوند په خوند پوه شم.

زه داسې خپلوي او اړيکې غواړم چې زما پرونۍ تېروتنې ته نن ونه ګوري. ځکه انسان سره هر کله تېروتنه مله وي. او له یو داسې انسان سره اوسېدل چې تل زمونږ پخوانۍ تېروتنې په سترګو راوړي، ډېر ستونزمن کار دی.

زه داسې څوک غواړم چې زما د تېروتنو لستونه ورسره نه وي. داسې يوه خپلوي چې پرونۍ شخړه نننۍ خبرې نيمګړې نه کړي. ځکه پرونۍ ورځ پرون پاى ته رسېدلې ده.

زه داسې يوه خپلوي او اړيکه غواړم چې تل بايد زه نوښتونه ونه کړم، بلکې یو داسې اړیکه چې مخامخ لوری هم پر ما پام وکړي، او د څيزونو په لټه کې اوسي چې زمونږ اړیکې ته نوی رنګ او نوی خوند ورکړي.

زه داسې يوه خپلوي او اړيکه غواړم چې خپلې خوښۍ او نا خوښۍ څخه د دې خپلوۍ ساتلو لپاره تېره شم. او ماته تر دې حده ګرانه وي.

زه داسې يوه اړيکه او خپلوي غواړم چې زما شخصي انځور پکې داغي نه شي. بلکې زما انساني ارزښت پکې خوندي اوسي.

زه یوه داسې خپلوي غواړم چې زه داسې احساس وکړم چې زه یو ځل بیا د مور په خېته کې یم… داسې خپلوي چې زما زړه تل دا احساس وکړي چې بیا وزېږېږم.

او بالاخره زه یو داسې خپلوي غواړم چې په هغه کې زه په بشپړه توګه زه پاتې شم.