موږ سره وصل شئ

بریا او پرمختګ

ژوند کول او ژوند تېرول فرق لري

خپره شوې :

پر

ژوند کول او ژوند تېرول فرق لري.

ژوند تېرول دا دي، چي يوازي د ورځو شپو د کمولو حساب کوو.

کار نه کوو.

فعاله نه يو. يا په بله وينا د وخت  ضايع کولو  ننداره کوو.

ژوند کول بيا دا دي چي کار کوو.

فعاله يو.

ځان ژوندی احساسوو.

د ژوند له هري شېبې او هر فرصته ګټه اخلو.

په ژوند تېرولو کي له ژونده شکايتونه هم ډېر وي؛ مګر په ژوند کولو کي شکايت ته فارغ نه يو.

هغوی چي ژوند تېروي، وخت دروند پرې تمامېږي. د بل په کار کي مداخله او په بل پسي تجسس کول ئې عادت وي؛ مګر هغه چي ژوند کوي، پر کار مصروفه وي، هيڅکله نه په بل پسي تجسس ته وخت لري او نه د نورو په کار کي کار لري.

کار کول،  ژوند  کول دي.

کار کول مو ژوند ته خوند او رنګ ورکوي.

کار مو بېځايه فکرونو ته نه پرېږدي، حتا د رواني ناروغيو ښه علاج ځان مصروف ساتل دي.

کار او فعاليت مو ژوند اباد او خوشحاله ساتي.

راځئ، د ژوند تېرولو پر ځای واقعي ژوند وکړو او دا وښيو چي ژوند تېرول نه دي، ژوند کول دي.

ـــــــــــــــــــــ

ــــ پر اور مزل

ـــ زهير سپېڅلی

نور ولولئ

Copyright © 2024 YARAAN Media