د بریا او هوساینې پنځه اصله

نسیمه محمدي ، کابل
1 Min Read
ژباړه

لومړی اصل؛

زه خپل ذهن ته د منفي افکارو لار ورکولو اجازه نه ورکوم.
زه په هر حال او د ژوند په بد ترینه شرایطو کې مثبت فکر کوم.

دویم اصل؛

زه د خدای به لوري په ټاکل شوي تقدیر نیوکه نه لرم، هغه له هر چا ښه د چارو په جریان خبر او پوهېږي.

درېیم اصل؛

زه د ټنبلۍ، ځان پالنې او وزګارتیا اجازه نه لرم، زه د ستونزو پر ړاندې روحا او جسما پیاوړې یم؛ ځکه زه جسم نه یم بلکې ستر روح یم.

څلورم اصل؛

زه د ناپوهۍ، ناخبرۍ او او جهل په کرونده کې د پاتې کېدلو اجازه نه لرم.
زه باید پوه شم
زه باید ولولم.

پنځم اصل؛

زه پرته له خدایه هېچا ته اړتیا نه لرم. هغه زما لپاره کافي دی.
د هغه ذکر زما د ارامۍ سرچینه ده.
هغه زما همدم دی.
زه د خدای سره مینه کوم.
author avatar
نسیمه محمدي ، کابل