مارچ 5, 2021

پلار، زوی او زوړ ساعت؛ جالبه کیسه

یو پلار مخکې له مړینې خپل زوی ته وویل:
ژباړه:  فضل رباني قاضي زی
دا ساعت د نیکه راکړی او له 200 کلونو زیاد عمر لري، خو مخکې له دې چې تاته یې درکړم لاړ شه هغه د ساعتونو هټۍ ته چې به لمړي  سرک کې دی،  او ورته وویه چې غواړم دا ګړۍ خرڅه کړم،  وګوره چې په څو دی.
هغه ولاړ څنګه چې  خپل پلار ته راغی وویل: ساعت جوړونکي پنځه روپۍ اخیستئ ځکه چې دا ډیر زوړ دی.
هغه ورته وویل: یو سماوات ته ورشه، هغه ولاړ چې څنګه بیرته راغی وویل: پلاره هغه هم په پنځه روپۍ غوښت.
موزیم ته ولاړ شه او دا ساعت وروښیه.
هغه ولاړ، بیرته راغی، او خپل پلار ته یې وویل: هغوي د دې شي لپاره د یو میلیونو وړاندیز راته وکړ.
پلار یې ورته وویل: ما غوښتل چې تا پوه کړم، په سم ځای کې ستا قدر کیږي او ستا ارزښتونو ته په سمه توګه ارزښت ورکول کیږي. ځان په غلط ځای کې مه اچوه  که چېرې دا کار مو ونه کړ نو په غوسه شه. هغه څوک د په قدر پوهیږي کوم چې تاته ارزښت درکوي، هلته مه ځه چیرته چې ستا مناسب نه وي.
خپل ارزښت باندې پوه شه!