نړۍ به ښکلې شي، که دا خبرې زده او مراعت کړو

ژباړه: محمد عزيز پردېس
تهمت ونکړو.
مودبه واوسو.
نور ونه ځوروو.
دروغ ونه وايو.
رښتيني اوسو.
د چا غيبت ونکړو.
نظافت مراعت کړو.
انتقاد منونکي اوسو.
د چا بد ته ښه ونه وايوو.
خپل وخت بې ځايه تېر نکړو.
د خبرو په پرتله ډېر عمل وکړو.
له قدرت څخه ناوړه ګټه پورته نکړو.
د چا قوميت او مليت ته سپکاوی ونکړو.
د نورو په اړه بې ځايه او غلطه پرېکړه ونکړو.
د يو او بل فکر، نظر او عقيدې ته احترام وکړو.