د ماشوم په غېږ کې نیول؛ لس اړینې لارښوونې

ژباړه: نسیمه محمدي
د نویو زېږېدلو ماشومانو په غېږ کې اخېستل ډېر آسانه ګڼل کېږي، مګر دا فکر د هغو پلرونو او مېندو لپاره چې د لومړي ځل لپاره خپل ماشوم په غېږ کې اخلي ډېر آسانه هم نه دی. د نویو زېږېدلو ماشومانو لپاره تر ټولو غوره طریقه کومه ده؟ په دې مطلب کې تاسې سره دماشوم په غېږ کې اخېستل ګام په ګام درپېژنو.
۱: د ماشوم په غېږ کې نیولو وړاندې باید تاسې آرام اوسئ. ماشومان معمولا کولای شي ستاسې آرامي حس کړي له همدې امله اعتماد په نفس ډېر اړین دی. د لومړي ځل لپاره کېدای شي د ماشومانو په غېږ کې اخیستل د ډېرو لپاره وېروونکي وي، خو په یاد ولرئ د ماشومانو په غېږ کې اخیستلو خوشاله حس د نړۍ په ډېرو غمونو او اندېښنو بر لاسی دی! سره له دې چې دا کړنه په احتیاط تر سره کړئ مګر ماشومان هغسې چې مېندې فکر کوي ماتېدونکې نه دي.
۲: د نوي زېږېدلي ماشوم سر د تنې په پرتله دروند وي، له همدې کبله د ماشوم سر او غاړه ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. یو لاس مو د سر لاندې او په بل لاس مو د ماشوم سُرین ونیسئ او ورسره یې پورته مړئ. سر په یو لاس آرام وساتئ.
۳: سینه په سینه اړیکه د ماشوم غېږ کې نیولو له غوره ډولونو دی. ماشوم خپل ټټر ته نېږدې ونیسئ تر څو په آرامۍ سر ستاسې په سینه راشي. ماشوم د مور د زړه درزا په اورېدو په غریزي ډول د هوساینې احساس کوي. ستاسې لاسونه او بازو باید د ماشوم ډېر وزن وساتي، په داسې حال کې چې ستاسې چپ لاس د ماشوم سر او غاړه ساتي او ښي لاس مو د ماشوم د سُرین او پښو ساتلو لپاره دی. یواځې مو د ماشوم سر ته پام وي، چې په ساه اخیستو کې ستونزه پیدا نکړي.
۴: په دې ډول غېږ نیولو سره کولای شئ د ماشوم سره د پیوند او اړیکې درلودلو حس څخه خوند اخلئ. ماشوم په کیڼه اوږه او په ښي لاس یې ملا ونیسئ. کېڼ لاس مو هم د ماشوم د پښو او سُرین لاندی دی. په دې ډول ماشوم نیول د للو، للو ویلو او ماشوم سره خبرو کولو لپاره ډېر ښه دی. په یاد مو وي، چې خپل لاس ته بدلون ورکړئ. کله چې غواړئ دا چاره تر سره کړئ د ماشوم سر ته مو پام وي او تل باید یو لاس د سر لاندې ونیسئ. دا ډول د ماشوم د آرامولو لپاره تر ټولو ښه طریقه ده، چې د نس درد له امله نا آرامه وي.
۵: د ماشوم اخیستو او سترګې په سترګو اړیکې نیولو لپاره د زانګو په ډول نیول دي. په زانګویي ډول نیول د ماشوم استواره ساتلو لپاره آسانه او طبیعي ډول دی. د ماشوم د نیولو ساده ډول هم دی. یو لاس مو د ماشوم د سر او څټ لاندې او بل لاس سره مو د ماشوم سُرین او ښکته تنه ونیسئاو بیا یې پورته کړئ. په دې حالت کې یې سر ستاسې د لاس په بازو او پښې د لاس په ساعد او مړوند ځای نیسي. ماشوم ځان ته نېږدې کړئ او که خوښه مو وي وړاندې او وروسته آرام، آرام وزنګوئ.
۶: مخ په مخ د ماشوم نیول. دا ډول د ماشوم په غېږ کې اخیستل د تعامل لپاره تر ټول عادي ډول دی. لاس مو د ماشوم سر او څټ لاندې او بل لاس مو د ماشوم سرُین ونیسئ، ماشوم ځانته مخامخ او د سینې څخه ښکته ونیسئ.
۷: ځینې کوچنیان نارامي کوي دا ډول د ماشومان د ماشوم د آرامولو تر ټولو ښه ډول دی. د ماشوم سر او سینه د خپل لاس په بازو واچوئ. ډاډه اوسئ چې د ماشوم سر بېرون لوري ته کوږ او کولای شي په آرامۍ ساه واخلي. د ماشوم ملا د بل لاس په آرامۍ سره مساج کړئ.
۸: ماشوم ته د شیدو ورکولو ځانګړی ډول. یو لاس مو د ماشوم د سر او څټ ښکته ونیسئ او د ماشوم شا هم د همدې لاس په ساعد او واچوئ. ماشوم بدن ته نېږدې کړئ، داسې چې پښې یې ستاسې له بدن سره جوختې وي.
۹: ماشومان له درې او څلورو میاشتو وروسته د دې ډول غېږ اخیستلو مین دي. او غواړي وویني شاوخوا او نړۍ کې څه پېښېږي. د ښي لاس په واسطه د ماشوم سُرین ونیسئ او د کېڼ لاس سره هغه د خپلې سینې سره نېږدې کړئ تر څو یې سر ستاسې په سینه تکیه شي. باید ډاډه اوسئ چې ستاسې ټټر د ماشوم سر لپاره تکیه ځای دی. که ناست یې کولای شئ ماشوم په خپله غېږ کې کېنوئ.
۱۰: دا ډول نیول هغه مهال وي چې ماشوم نور کولای شي خپل سر پر غاړه ونیولی شي. یعنې ماشوم څلور تر شپږ میاشتو پورې وي. په دې ډول کې د ماشوم سینه ستاسې په لور او ملا یې ستاسې د لاس په بازو ساتل کېږي. هماغه لاس چې ملا پرې تکیه شوې د ماشوم د سُرین ښکته ونیسئ، کولای شئ د آزاد لاس څخه مو د ماشوم د پښو نیولو، شا، ښکته یا د ماشوم د هر غړي د نیولو لپاره ګټه واخلئ، ځکه کېدای شي ماشوم ډېر ملاتړ ته اړتیا لري.