ملى بيرغ – شپنه سلګۍ

زمونږ روح دى زمونږ ځان زمونږ بيرغ دى
د خپل ځان نه مونږ ته ګران زمونږ بيرغ دى
دي زمونږ بيرغ کې پټ زمونږ روحونه
په روحونو کې مو پټ دې بيرغونه
مونږ په دې بيرغ کې لوستې کتابونه
کتابونه،کتابونه تاريخونه
غنچکونه،ګلابونه بهـــارونه
هر افغانه هر افغان زمونږ بيرغ دى
زمونږ ټول افغانستان زمونږ بيرغ دى
******

دا بيرغ دې تل په ټول وطن رپيږي
دا بيرغ دې د هر چا په زړه وريږي
دا بيرغ دې تل نغمه نغمه غږيږي
دا بيرغ دې تل موسيږي او رقصيږي
دا بيرغ دې تل خنديږي تل مستيږي
دا بيرغ دې د اسمان بام ته رسيږي
عالي شان غظم الشان زمونږ بيرغ دى
زمونږ نوم زمونږ نښان زمونږ بيرغ دى
******

دا بيرغ نه دى د ګلـو ګلدسته ده
دا بيرغ نه دى سور اور او سره لمبه ده
دا بيرغ نه دى زمونږ د خيال شغله ده
دا بيرغ نه دى جذبه ده ولوله ده
دا بيرغ نه دى د هر افغان شمله ده
دا بيرغ د هرې خور مور لوپټه ده
د سرو،سرو ګلو باران زمونږ بيرغ دى
زمونږ ژوند ژوند او جانان زمونږ بيرغ دى
د خپل ځان نه مونږ ته ګران زمونږ بيرغ دى

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.