مسلمانان ساینس پوهان او لومړني اختراعات

ژباړه – انس عمار
۱ – په نړۍ کې د عکس اخستلو لومړنۍ کیمره ابن الهیشم جوړه کړې وه.
۲ – په نړۍ کې لومړنی کلیز (جنتري) عمر خیام جوړ کړی و.
۳ – تر طبي عملیاتو مخکې د بې هوشۍ او بې سده کولو لاره غوره کول کول زکریا الرازي نړیوالو ته ښود لي دي.
۴ – د الجبر پوهه موسی الخوارزمي نړیوالو ته ورپیژندلې.
۵ – په ۱۷۵۹ کال کې د لومړي ځل لپاره محمد شامپو جوړه کړه.
۶ – پر ځمکه د راتلونکو زلرلو سیانسي لاملونه لومړي ځل لپاره ابن سینا بیان کړي وو.
۷ – د ټوکر او څرمنې رنګولو او د ښیښې جوړولو لپاره میګنیز ډای اکسایډ د لومړي ځل لپاره ابن سینا کارولي وو.
۸ – د نکل جوړولو طریقه هم ابن سینا نړیوالو ته ورپیژندلې وه.
۹ – د لومړي ځل لپاره مصنعوعي غاښونه جوړول او کارول د ابوالقاسم الزهروي کارنامه ده.
۱۰ – ددرملو جوړولو د علم مخترع ابن سینا بلخی دی.
۱۱ – د ثقل د کشش د سمې اندازې مخترع عمر خیام دی.
۱۲ – د سترګو، پوزې او غوږونو لومړي طبي عملیات ابوالقاسم الزهروي کړې دي.
۱۳ – د عمایت پر مهال کاریدونکي دري مهیم وسایل هم ابو القاسم الزهروي نړیوالو ته ورپیژندلي.
۱۴ – د شمیرو د پوهې یا علم اعداد مخترع یعقوب الکندی دی.
۱۵ – ناروغانو ته ددرملو د درست مقدار د ورکولو ټاکونکی یعقوب الکندی دی.
۱۶ – پر سترګو د نور د ناوړه اغیزو پر اړه زکریا الرازی نړیوال خبر کړي.
۱۷ – د لومړني ځل لپاره البیرونی ومونده چې د رڼا یون د غږ د یون په پرتله چټک دی.
۱۸ – د ځمکې، سپوږمۍ او ستورو د حرکت او ځانګړنو پر اړه د لومړني ځل لپاره البیروني نړیوالو ته معلومات ورکړل.
۱۹ – د شمالي او سویلي قطب د لورو ټاکلو ۷ لارې ابن سینا معلومې کړې دي.
۲۰ – هایډرو کلوریک اسید او نایټریک اسید د جوړولو لاره چاره د لومړي ځل لپاره ابن سینا پیدا کړې ده.
۲۱ – د کیمیاوي توکیو د اختراع له کبله د کیمیا د بابا نړیوال لقب ابن سینا ګټلی دی.
۲۲ – د نور د انعکاس او په لیدلو کې د سترګو د شبکې مرکزي رول د لومړي ځل لپاره ابن الهیشم روښانه کړی.
۲۳ – د سیارو د حرکت کره ټاکل د نصیر الدین طوسي کارنامه ده.
وروستي مطالب