په یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان لپاره زیاتې منډه جوړونکي لوبغاړي

۱ـ محمدنبي عیسی خېل؛ ۲۰۰۹ ـ ۲۰۲۱، ۱۱۴ انینګزونه یې لوبولي، ۲۸۱۷ منډې، ۱۱۶ یې تر ټولو زیاتې منډې دي، یوه سلیزه او ۱۵ یې بیا پنځوسیزې جوړې کړې دي.

۲ـ محمدشهزاد؛ ۲۰۰۹ ـ ۲۰۱۹، ۸۴ انینګزونه یې لوبولي، ۲۷۲۷ منډې، ۱۳۱ یې تر ټولو زیاتې منډې دي، ۶ یې سلیزې او ۱۴ یې بیا پنځوسیزې جوړې کړې دي.

۳ـ رحمت شاه؛ ۲۰۱۳ـ ۲۰۲۱، ۷۲ انینګزونه یې لوبولې، ۲۴۶۷ منډې، ۱۱۴ یې تر ټولو زیاتې منډې دي، ۵ سلیزې او ۱۶ یې بیا پنځوسیزې جوړې کړې دي.

۴ـ اصغر افغان؛ ۲۰۰۹ ـ ۲۰۲۱ ، ۱۰۸ انینګزونه یې لوبولې، ۲۴۲۴ منډې، ۱۰۱ یې تر ټولو زیاتې منډې دي، ۱ سلیزه او ۱۲ یې بیا پنځوسیزې جوړې کړې دي.

۵ـ سمیع‌الله شینواری؛ ۲۰۰۹ ـ ۲۰۱۹، ۷۴ انینګزونه یې لوبولې، ۱۸۱۱ منډې، ۹۶ یې تر ټولو زیاتې منډې دي، ۱۱ پنځوسیزې یې جوړې کړې دي.

۶ـ نجیب‌الله ځدران؛ ۲۰۱۲ ـ ۲۰۲۱، ۶۴ انینګزونه یې لوبولې، ۱۶۱۵ منډې، ۱۰۴ یې تر ټولو زیاتې منډې دي، ۱ سلیزه او ۱۱ یې بیا پنځوسیزې جوړې کړې دي.

۷ـ نورعلي ځدران؛ ۲۰۰۹ـ ۲۰۱۹، ۵۰ انینګزونه یې لوبولې، ۱۲۱۶ منډې، ۱۱۴ یې تر ټولو زیاتې منډې دي، ۱ سلیزه او ۷ یې بیا پنځوسیزې جوړې کړې دي.

۸ـ هشمت‌الله شهیدي؛ ۲۰۱۳ـ ۲۰۲۱، ۴۱ انینګزونه یې لوبولې، ۱۱۵۴ منډې، ۹۷ یې تر ټولو زیاتې منډې دي، ۱۰ پنځوسیزې یې جوړې کړې دي.

۹ـ نوروز منګل؛ ۲۰۰۹ـ ۲۰۱۶، ۴۸ انینګزونه یې لوبولې، ۱۱۳۹ منډې، ۱۲۹ یې تر ټولو زیاتې منډې دي، ۲ سلیزې او ۴ یې بیا پنځوسیزې جوړې کړې دي.

۱۰ـ ګلبدین نایب؛ ۲۰۱۱ـ ۲۰۲۱، ۵۸ انینګزونه یې لوبولې، ۱۰۷۹ منډې، ۸۲ یې تر ټولو زیاتې منډې دي، ۵ یې پنځوسیزې جوړې کړې دي.

 

وروستي مطالب