فبروري 26, 2021

د مومندو ملالې ته د عبدالغفور لیوال شعر

مومندې هسکه غړۍ ودرېږه
د اېمل خان اروا دې ښاده کړله
د میوندۍ ملالې کشرې خورې
د ایوب خان غزا دې یاده کړله

د پښتني حیا سرتېرې خورې
شمشاد په خپله چیغه وخوځوه
هه، که راویښ شي له تا وشرمیږي
دغه ویده پښتانه وخوځوه
تا چې د خپل عزت لیوه وویشته
تاریخ پر اور د غیرت ونڅېده
افغان له شرمه لکه شمعه بل شو
په ځان کې څاڅکی څاڅکی وڅڅېده
مومندې ځار دې شم د هغې شېبې
چې بلوسګر ته دې شپېلۍ سیخه کړه
تا چې ماشه راښکوده ، نور ویده ول
ډز دې ولس کې ولوله ویښه کړه
په ښکېل وطن کې، یه خپلواکې خورې
یه د خوشال د چم بېباکې خورې
زه به شمله ستا په نامه ګرځوم
زما حیاناکې زما پاکې خورې
عبدالغفور لیوال