ستاسې د لیکنې سبک ستاسې په اړه څه وايي؟ تر شاه یې پټ رازونه

لیکنه: مهر تاج
دنيا کې د هر چا د ليکنې سبک او انداز له نورو سره مختلف وي خو آيا کله مو فکر کړی چې ستاسې د ليکنې سبک ستاسې په اړه ډېر څه وايي؟
آيا غواړئ پوه شئ چې ستاسې د ليکنې خپل سبک ستاسې په اړه څه وايي؟ راځئ، موږ به درته ووايو چې د ليکنې د سبک تر شا کوم رازونه پټ دي.
د الفاظو ترمنځ فاصله يا خاليګاه:
د ليکلو پر مهال، تاسې تر هر لفظ وروسته څومره فاصله يا تش ځای پرېږدئ؟ کوم کسان چې د الفاظو ترمنځ ډېره فاصله پرېږدي، هغوی آزادخيال او خپلواک وي. د دوی برعکس، کوم کسان چې د الفاظو ترمنځ لږه فاصله پرېږدي، هغوی له نورو سره اوسېدل ډېر خوښوي. په همدې توګه، کوم کسان چې د الفاظو ترمنځ هیڅ فاصله نه پرېږدي او ټول الفاظ له يوه بل سره نښتي او نږدي ليکي، دوی د نورو په چارو کې مداخله خوښوي.
د الفاظو جوړښت، غټ یا واړه:
ډېر خلک غټ ليکل کوي خو برعکس، ډېر نور خلک بيا کوچني ليکل کوي. کوم کسان چې غټ ليکل خوښوي، دوی ساده- سيده او ژر ملګرتيا جوړوونکي وي. له بله لوري، هغه کسان چې کوچني ليکل خوښوي، د دوی په شخصيت کې ډېر معصوميت وي او له خلکو سره ډېره ناسته ولاړه او ملګرتيا نه خوښوي او کوم کسان چې درميانه ليکل کوي، د هغوی ځانګړنه دا ده چې هر کار په خورا سوچ او فکر ترسره کوي.
د ليکلو پر مهال پر قلم فشار راوړل:
کوم کسان چې د ليکلو پر مهال پر قلم ډېر فشار راوړي، دوی غوسه‌ناک شخصيت لري خو کوم کسان چې د ليکلو پر مهال پر قلم ډېر فشار نه راوړي او نرم ليکل کوي، د نهايت حسّاس شخصيت درلودونکي وي.
د انګيسي توري (i) د ليکلو انداز:
که تاسې د دې انګليسي توري نقطه يا ټکی ډېر پورته ليکئ، معنا يې دا ده چې ستاسې د فکر کولو استعداد ډېر ښه دی. د ليکنې د ماهرينو د وينا مطابق، کوم کسان چې د (i) نقطه ډېره نږدې او پيوسته ليکي، د هغوی شخصيت نهايت منظم وي. په داسې حال کې چې که د (i) نقطه په ګول شکل ليکئ، معنا يې دا ده چې ستاسې په شخصيت کې اوس هم ماشومتوب شته.
د لاسليک انداز:
د چا لاسليک پېژندل چې آسان يا واضح وي، دا شخص ډېر پُراعتماده وي. د دې برعکس، د چا لاسليک پېژندل چې ګران وي او واضح نه ښکاري، دا شخص درونګرا يا ځان کې ډوب وي او پېژندل يې هم ګران وي.
د الفاظو د کوږوالي لوری:
که د ليکلو پر مهال د چا الفاظ ښي لاس ته کاږه شوي وي، دوی له نويو خلکو سره ليدل او نوي ځای کې کار کول خوښوي. په داسې حال کې، د کومو کسانو الفاظ چې چپ لاس ته کاږه شوي وي، دوی په خپل ځان کې اوسېدل خوښوي او خپل شخصي ژوند له خلکو پټ او بېل ساتي.