د دغو ځانګړتیاوو لرونکي نارینه، د ژوند ښه ملګري نشي کېدای

 

ـ هغه نارینه چې بې احساسه وي، او د احساساتو ډېرېدل یو ډول بې ارزښته کار ورته معلومیږي او مغروره وي.

ـ هغه نارینه چې تل مو کنټرولوي او په هر ځای کې د دې پسې وي چې چېري یو او څه کارونه ترسره کوو. د اوږدې او دوامداره اړیکې لپاره ښه نه ده او اذیت کوي مو.

ـ هغه نارینه چې د خپل راتلونکي ژوند لپاره موخه نه لري، نو هېڅکله د خپل ژوند لپاره داسې سړی مه ټاکی؛ ځکه ژوند به مو تل ګډوډ او سردرګمه وي او نشو کولای دوامداره اړیکه مخته یوسو.

ـ هغه چا سره چې اړیکه لرئ یو ورځ ښه او یوه ورځ بد وي. یانې ډېری وخت د یوې ګزینې په سترګه درته ګوري نه دا چې تاسې یې لومړیتوب اوسئ.

ـ هغه نارینه چې تعهد نه لري او له تعهد کولو څخه ډارېږي او تاسو ته متعهد نه وي، نو راتلونکې کې د داسې کس سره د ستونزې سره مخ کېږئ.

ـ هغه کس چې ستاسو خوشاله کولو لپاره هڅه نه کوي او خوشاله مو نه ساتي او ستاسې خفګان او خوښي ورته اړینه نه ده، حتا لږ هڅه هم نه کوي، نو داسې انسان ستاسې د اړیکې مخته تللو لپاره وړ کس نه دی.

نو داسې نارینه چې نه یې موخه معلومه وي نه کار، هېڅکله تاسې خپل ژوند د هغه سره مخته نشی وړلای، ځکه کوم انسان چې ځان لپاره څه ونشي کولای نو نورو ته به څه وکړي. د داسې کس سره ژوند کول یوازې زموږ په زیان دی او زموږ خوشالي موخې او د ژوند هر څه له منځه وړي، ځکه دوی خپل ژوند کې خپله پرېکړه نشي نیولای، نو د داسې انسانانو څخه هرڅومره لريوالي غوره کړو موږ ته هغومره ښه ده.