د تېزاب، برق او اور په شان درد ورکوونکی بوټی!

ژباړه: پلوشه فضلي
قدرتي داسي بوټي او حشرات سته چي زیات زیان رسوونکي او درد ورکوونکي دي. په استرالیا کښي موجود بوټی چي په ظاهره یو عام بوټی ښکاري خو که د بدن د کومي برخي سره ولګېږي نو ډېر سخت د تېزابو، برق نیولو او سوځېدلي غوندي درد درکوي.
ددې بوټي نوم ډینډدوسنائیډ موریوډیس دd چي د اسټرالیا په جنوب کښي پيداکېږي. ددې بوټي پاڼي د زړه غوندي شکل لري او مېوه یې پنبه يي رنګ لري. ددې بوټي پر پاڼو باندي داسي باریک اغزی دی چي د ستني په رقم تېره دی که دا اغزی د انسان یا کوم بل موجود له بدن سره ولګېږي نو څوک داسي احساس کوي ګواکي په تېزابو، برق او اور سوځېدلی دی- په یوه وخت کښي په انسان درې ډوله تکلیفونه ويني دا درد خلک بې حاله کوي او د څو اوونیو له پاره یې درد دوام لري.
پر یاد بوټي باندي تحقیق کوونکې اغلې مرینا وايي چي ددې بوټي سره په محضی لاس لګېدو سره انسان ته درې تکلیفه پيداکېږي. او که دې بوټي ته نژدې تر یوڅه وخته څوک ودرېږي نو له پزي یې ویني روانېږي.
د همدې ځای اوسېدونکي وايي چي د دوی آسونه ددې پاڼي له ځوځانو سره لګېدلي ول، د ډېر درد څخه بې حاله سوي ول او ځانونه یې له ډېر تکلیفه له غره څخه غورځولي ول.