ارواپوهان وايي دا ستونزې په ټولو انسانانو کې شته

ژباړه: مریم محمدي
۱- څومره چې یو انسان ته توهین کوو، هغومره اخترام نه کوو.
۲- څومره چې اشتباه کوو، هغومره فکر نه کوو.
۳- څومره چې عیبونه ګورو ، هغومره ځان نه اصلاح کوو.
۴- څومره چې په زړه کې کینه لرو، هغومره مینه نه لرو.
۵- څومره چې خبرې کوو، هغومره عمل نه کوو.
۶- څومره چې ژاړو، هغومره ځان خوشاله نه شو ساتلی.
۷- څومره چې شیان خراب یا ویجاړو، هغومره یې د جوړولو په اړه فکر نه کوو.
۸- څومره چې یو څه زړو، هغومره نوي شیان نه جوړوو.
۹- څومره چې له یو چا نه لرې والی غواړو، هغومره د ښو او نږدې اړیکو په اړه فکر نه کوو.
۱۰- څومره چې یو څه خیرنوو، هغومره نه یې پاکوو.
سرچینه: روانشناسی