اپریل 23, 2021

د هغې نجلۍ ملګری شه چې کتاب لولي – مهر تاج

ـ فليپينۍ ليکواله، روزماری اورکویکو
ژباړنه: مهر تاج
د هغې نجلۍ ملګرتيا وکړه چې خپلې روپۍ د جامو پر ځای پر کتاب لګوي. هغه نجلۍ چې د جامو المارۍ يې د ډېرو جامو پر ځای د ډېرو کتابونو په وجه تنګه وي.
هغه نجلۍ چې د خپلې خوښې وړ کتابونو اوږد لست یې برابر کړی وي.
هغه نجلۍ چې د خپل ماشومتوب د مهال د کتابونو کارت اوس هم له ځانه سره لري.
هغه نجلۍ چې د مطالعې سرشاره ذوق لري.
د دغسې نجونو تشخيص ګران کار نه دی، دستکول کې همېشه د لوستو له پاره يو کتاب ورسره وي.
هغه نجلۍ چې کتاب پلورنځيو ته په عاشقانه نظر ګوري او تر ډېرې مودې پلټنې وروسته چې د خپلې خوښې کتاب پیدا کړي، له سترګو یې اوښکې روانې شي.
هغه نجلۍ چې کله کله يې د يوه زاړه کتاب د ورقو بوی احساس راپاروي.
له هغې نجلۍ سره ملګرتیا وکړه چې کافي شاپ کې تا ته د انتظار پر مهال کتاب لولي.
هغه نجلۍ چې کافي شاپ ته ستا تر راننوتو وروسته هم خپلې سترګې له کتابه ستا پر لور درپورته نکړي.
که مخامخ ورته کېناستې او ودې ليدل چې قهوه يې سړه شوې، بله ورته راوغواړې. که څه هم دويمه پیاله هم د هغې د توجه په انتظار کې سړه شي!
هغه نجلۍ که په درواغو یې هم د هغو لویو کتابونو د خاطرې یادونې وکړه چې هیڅ یې نه وي لوستي، بیا یې هم وهڅوه. ځکه هغه د اغراق خوند په درک و فهم کې تجربه کوي، په ښکلا کې نه!
د هغې نجلۍ ملګرتیا وکړه چې کتاب لولي او د زېږېدو او آشنايۍ د کلیزې او نورو ښو پېښو په مناسبت ورته کتاب ډالۍ کړه.
هغې ته وښیه چې د کلماتو په مينه پوهېږې او درک کولای یې شې.
هغې ته وښيه ته پوهېږې چې هغه د واقعيت او خيال په فرق پوهېږي او که يو خيالي ناول لولي، په دې هیله یې لولي چې خپله نړۍ خيال ته یو څه ورنږدې کړي.
هغې ته که حتا درواغ هم ووايې، درواغ ویل دې درک کوي.
هغې کتاب لوستی، هغه پوهيږي چې انسانان تر الفاظو ورهاخوا نور څه دي او په چلند کې يې زرګونه انګېزې، ارزښتونه او ممکنات او ناممکنات دي. هغه دې تېروتنې او خطاوې تر بل هر چا ښه درک کولای شي. که تېروتنه وکړې، هغه درباندې ښه پوهيږي. هغې کتاب لوستی او ښه پوهيږي چې انسانان کامل نه دي.
که د هغې ترڅنګ ماتې وخورې، هغه پوهيږي. هغې ډېر څه لوستي او پوهيږي چې د برياليتوب لار په خنډونو پوښل شوې.
هغه خيالپردازه نه ده او تر هرې ماتې وروسته دې لا نوره کلکه ترڅنګ دريږي.
که له يوې لوستونکې نجلۍ سره ملګری شوې، ترڅنګ يې اوسه. که ودې ليدل چې نیمه شپه راپاڅېدلې، کتاب لولي او ورته ژاړي، غېږه ترې چاپېر کړه.
د زعفرانو چای ورته تیار کړه. پرېږده چې په خپله دنيا کې واوسي. ښايي څو ساعته ستا له پاره او له تا سره نه وي خو کله چې بېرته خپل حال ته راوګرځي، ترڅنګ به دې کېني او خپله کیسه به درته وکړي.
پوه شه چې د هغې له پاره د کتابونو دننه شخصيتونه واقعي دي او وجود لري.
د هغې نجلۍ ملګرتيا وکړه چې کتاب سره مينه لري. هغه به تر نورو متفاوتې خبرې درته وکړي او متفاوته نړۍ به درته جوړه کړي. ژور غمونه او لويې خوښۍ به درته راوړي. هغه به دې د اولادونو له پاره متفاوت او حيرانوونکي نومونه انتخاب کړي.
هغه به متفاوته او نوې سلیقه ورزده کړي. هغه کولای شي اولادونو ته دې د دنیا ښکلی څېره رسم کړي، تر هغه څه ډېره ښکلې چې اوس ده!
د هغې نجلۍ ملګری شه چې کتاب لولي. ځکه ته د دغسې يوې نجلۍ لیاقت لرې. ته د دې لایق يې چې له داسې یوه چا سره ملګری شې چې ژوند دې له رنګونه ډک کړي.
که تر مادي او محسوسې دنیا ډېر څه غواړې، د هغې نجلۍ ملګری شه چې کتاب سره مینه لري. او څومره ښه ده که ليکواله هم وي.
 

وروستي مطالب