اپریل 19, 2021

خپلو او مقصد ته رسیدل !

زه په خپل ټول قوت سره درېږم،
د هغو جسورانه باورونو چې لرم يې او هغه روښانه موخې مې چې په خپل ذهن کې اوډون کړي او په خپل ټول توان سره به مخکې ځم،
په ځمکه غورځم، پرځم، ټپي کېږم خو بېرته پورته کېږم او دوام ورکوم.
که څه هم څراغ نشته، لاره نشته، پناه نشته، خو زه ځکه سکون او ارامښت لرم چې همدا ستونزې او ربړې مې غښتلی کوي.
زه ستونزو ته نه تسليمېدونکی او هيله لرونکی انسان يم،
ډېر ژر به خپلو هيلو او مقصد ته ورسم،
او ډېر ژر به د تلپاتې او دوامداره درېدو لپاره خپل ځان په غېږ کې ونيسم، تازه نفس به واخلم، ستړياوې به مې وڅنډم او خپل مقصد ته د رسېدو په پار به هېڅکله ونه درېږم!
د کشفولو او نوښتونو د رامنځ ته کولو لپاره ژوندی يم…
مقصد ته به ورسم خو درېږم نه!
دوام ورکوم او زما لپاره هېڅ مقصد د پای ټکی نه دی.