په زکام اخته کوچنیانو کې د خطر نښې

ژمی راورسید هوا بدلېږې، هر سړی زکام په مخه کړی.
هره ورځ ډلې ډلې کوچنیان روغتونو او کلینیکونو ته راوړل کېږې او ټولې میندې په مختلفو الفاظو کې یوه خبره کوې: سینه است، سخت سینه است، بریښ ېې دی داسي ټوخېږې چې زړه ېې ورسره راووځې ….
غواړو وپوهېږو چې کوم ناروغ کوچنیان دسینه بغل ریښتیني درملني ته اړتیا لرې؟
د ماشومانو د روغتیا په برخه کې د خطر پنځه عمومې نښې وجود لرې که چېرې کوم کوچنی یوه نښه ولرې باید په بېړه روغتون ته ولېږدول او بستر شي.
۱: بې حالې یا بیهوشې.
۲: په همدې ناروغۍ کې د اختلاج یا غیر ارادې حرکاتو تاریخچه
۳: همدا اوس اختلاج یا غیر ارادې حرکات لرل.
۴: د څښاک او تې رودلو وړتیا له لاسه ورکول.
۵: دهر شي بیرته کانګې کول.
پورته حالتونه د کوچنیانو د خطر عمومې نښې دي خو ځیني نښې داسي دي چې موږ ته د ماشوم سینه بغل را په ګوته کوې.
۱: دتنفسي حرکاتو دشمېر زیاتوالی چې د مختلف عمر کوچنیانو لپاره دغه شمېر مختلف دی.
الف: له پیدایښت څخه تر دوه میاشتینۍ پورې په یوه دقیقه کې تر ۵۹ ځلو پورې سا اخیستل نورمال او ۶۰ اوله هغې زیات غیر نورمال دي.
ب: له دوه میاشتو څخه تر یو کلنۍ پورې د تنفس شمېر تر ۴۹ پورې نورمال او ۵۰ یا له دې زیات غیر نورمال دی.
ج: له یو کلنۍ تر پنځه کلنۍ پورې په یوه دقیقه کې تر ۳۹ پورې سا اخیستل نورمال او ۴۰ یا له دې زیات غیر نومال دي.
۲: له سا اخیستو سره دټټر دښکتنۍ برخې ننوتل( دسینی او خیټې تر منځ پوله چې کله د سا اخیستلو په وخت دننه لاړه شي) .
۳: که چېرې کوچنی دسا اخیستلو په وخت د چرګ دکغارې په څېر اواز وکړې.
۴: که چېرې د سا اخیستلو په وخت شپیلې ته ورته اواز ولرې( سینه ېې شغاری وکړې) .
نو که چېرې کوچنیان د خطر دپنځو نښو او یا دسږو دناروغیو له څلورو نښو یوه هم ولرې نو د عادې زکام ګومان ونه کړئ او کوچنی په کور کې ځنډ نه کړئ بلکې نژدې روغتون، کلینک یا ډاکتر ته ورشئ.