څه ډول کولای شو ځانته ښه ملګري پیدا کړو؟

د ښه ملګري درلودل ټولو لپاره اړینه ده او هر څومره چې ښه او ډېر ملګري ولرو همدومره ښه دی، خو د ښه ملګري ټاکل یا پیدا کول ستونزمن کار دی نو ځکه کله چې ملګري ټاکو لومړۍ باید د هغه په هکله پوه شو او ښه یې وپېژنو. که موږ غواړو چې ښه ملګري پیدا کړو نو باید موږ هم دنورو لپاره ښه ملګري ووسو. نو ځیني تګ لاري دي چې د هغه په وسیله کولای شو مقابل شخص وپېژنو:
۱: د ښه ملګري د پیدا کولو لپاره لومړۍ باید موږ خپله ښه ووسو ځکه که موږ خپله ښه ونه اوسو د نورو سره ښه چلند ونه لرو نو هماغه ښه خلک موږ خپل ملګرتیا لپاره نه قبلوي، هماغه ډول چې موږ د ښه ملګري پسي ګرځو نور وګري هم همداسي دي. نو ځکه لومړۍ باید خپل ځان ښه وپېژنو بیا وروسته ملګري.
۲: خپل نظافت او پاکي ته پاملرنه وکړو ځکه هیڅ څوک د بې نظافته خلکو سره ملګرتیا نه کوي کله چې موږ نظافت مراعات کرړو نو هماسي ملګري به هم پیدا کړو.
۳: که موږ غواړو چې ښه او ریښتني ملګري ولرو نو باید موږ هم صادقه ووسو تر تولو اړین څیز ملګرتیا کې صداقت دی باید داسي ملګري وټاکو چې زموږ سره په ریښتینولی سره دوستي وکړي.
۴: هغه څوک ملګري کړو چې له مخکې نه لږ شناخت ولرو یعنې څنګه شخصیت دی او وروسته د شخصیت له مخي ښه والی او بد والی معلومیږي.
۵: که غواړو چې ښه ملګري ولرو د هغه تګ لاره باید معلومه کړو ې څه ډول او چا سره اړیکه لري.
۶: بل د خبرو څخه هم یو انسان معلومیږي چې ښه دی که بد پوه دی که نا پوه نو کولای شو له دې طریقه یو انسان که په پوره توګه هم ونه پېژنو تر یوې کچې یې پېژندلای شو.