پر مخ د تورو لکو د پیداکېدو سببونه او حللارې!

ژباړه: پلوشه فضلي
داسي ډېر لاملونه دي چي پر مخ د تورو لکو د پیداکېدو سبب کېږي. لکه:
۱-د لمر وړانګي یو غټ لامل دی چي د انسانانو پر مخ د تورو لکو د پیداکېدو سبب کېږي. نو ددې له پاره چي پر مخ مو توري لکې پیدا نه سي، هر وخت د لمر ضد کریم ولګوئ او د ورځي له ۱۰ څخه بیا تر ۳ بجو پوري لمر ته له ډېرو ګرځېدو څخه ډډه وکړئ.
۲-هورموني تغيرات هم پر مخ د تورو لکو د پیداکېدو سبب کېږي. لکه د حامله توب په وخت کي چي پر مخ باندي توري لکې پیداکېږي او تر ولادت وروسته تر دریو میاشتو پوري دا لکې په خپله له منځه ځي. خو که همداسي پاته سي، بیا تداوي ته اړتیا لري.
۳-ځیني دواوې چي د حمل د مخنیوي په موخه یې ځیني مېرمني کاروي – هم بعضي وخت پر مخ د تورو لکو د را پیداکېدو سبب کېږي. همدارنګه آرایشي او د سینګار سآمان یې هم یو بل لامل دی – په همدې موخه باید تاسي د آرایش سآمان لږ وکاروئ او هم یې باکیفیته هغوی وکاروئ.
۴- مناسب خواړه نه خوړل، د ویټامینو او مینرالو کمبود پر مخ د تورو لکو د را پیداکېدو سبب کېږي. نو ددې له پاره چي مخ مو صاف او روښانه وي، زیات له مېوې او ترکاري څخه ګټه واخلئ. ځیني وختونه داسي هم پېښيږي چي پر مخ توري لکې یو نامعلوم علت ولري او یا کېدلای سي چي ارثي وي.