په خپل ژوند کې د لنډمهاله او اوږدمهاله او یا تلپاتې استرس علت وپېژنئ

ژباړه: نجم الرحمن ناصري 

لومړنی ګام د استرس د مدیریت لپاره دا دی چې پوه شو دا احساس له کوم ځایه پیدا شوی دی.
یو د خاطراتو دفتر جوړ کړئ او هغه موارد چې پکې استرس درته پیدا کېږي یادداشت کړئ، چې په خپل ژوند کې د لنډمهاله او اوږدمهاله او یا تلپاتې استرس علت وپېژنئ.
کله چې دا پېښې یادداشت کوئ، فکر وکړئ چې ولې دا موقعیتونه تاسو لپاره د استرس پیدا کېدلو لامل کېږي.
وروسته دا استرس جوړونکي عوامل د تاثیر پر اساس فهرست کړئ. کوم یو ستاسو په صحت باندې ډېر تاثیر لري؟ او کوم یو ستاسو کار متاثره کوي؟
وروسته له لاندې حللارو څخه یو د استرس د مدیریت لپاره غوره کړئ. ممکن دا توانایي ولرئ چې د دې ستراتیژیو جوړښت په یوه وخت وکاروئ.

۱. عملپاله کړنلاره

د عملپاله په کړنلاره کې ستاسو اقدامات د استرس جوړونکو موقعیتونو د تغییر لپاره اجرا کېږي.

خپل وخت مدیریت کړئ

که خپل وخت مو په سمه توګه مدیریت نکړئ، ستاسو د کار حجم د استرس لامل کېږي. دا موضوع کېدای شي په هر چا کې د استرس اصلي منبع وي.
د وخت د مدیریت له توکو څخه، لکه د راتلونکو کارونو فهرست، عملیاتي برنامو او د اهمیت له اصل څخه د لومړیتوبونو د مدیریت لپاره ګټه پورته کړئ. وروسته له ټولو پر ډېر مهم کار، چې باید ترسره یې کړئ، فکر وکړئ. په دې توګه کولای شئ په ګټوره توګه خپلو کارونوته لومړیتوب ورکړئ.
دا کار درسره مرسته کوي چې خپل استرس راکم کړئ، ځکه په دې ډول تاسو تر ټولو زیاته ګټه له خپلو هلو ځلو څخه لاسته راوړئ او ډېر په کم وخت مو په بې ارزښته کاورنو تېروئ.

نور خلک

نور خلک کېدای شي د استرس لپاره غټه منبع واوسي. د قاطعي مقالې، د نامنطقي غوښتنو مدیریت او څرنګه بې له دې څځه چې مقابل لوری خپه کړو هغه ته نه ووایو، تاسو ته مرسته کوي چې د شاوخوا خلکو غوښتنې مدیریت کړئ.

د دندې محیط

دنده د محیط استرس کېدای شي د ستړي کېدونکو او نامساعده شرایطو له کبله وي.

۲. د منلو کړنلاره

د منلو کړنلاره په داسې ځایونو کې کارول کېږي چې تاسو په دې موقعیت کې د موجوده وضعیت د تغییر قدرت نه لرئ او یا هغه وخت چې شرایط بد دي.
د دې لپاره چې د استرس په مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړئ:
له مدیتیشن تکنیکونو څخه ګټه پورته کړئ چې هغه وخت چې د استرس احساس کوئ، ځان آرامه کړئ.
له هغو خلکو څخه مرسته وغواړئ، چې حمایت کولای مو شي. دا کسان کېدای شي دوستان، کورنۍ، هغه کسان چې کار ورسره کوئ او داکتر یا کورنی مشاور وي.
په پوره توګه ورزش وکړئ او ویده شئ او د هغه وخت لپاره برنامه ولرئ چې کار پکې نه لرئ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.