اپریل 19, 2021

ولې مېرمن او خاوند باید یو بل ته ډالۍ ورکړي؟

 1. ۱)ځکه کله چې مېرمن خپل خاوند ته ډالۍ ورکړي یا هم خاوند خپل مېرمني ته ډالۍ ورکړي نو دوی یو بل ته نیږدې کیږي او ددوی مینځ کې د صمیمت فضا منځ ته راځي.
  ۲)ځکه کله چې خاوند یې خپلي مېرمني ته ډالي ورکړي نو خانمه یې دا احساس کوي او پوهېږي چې زه خپل خاوند ته ارزښت لرم همداسي خاوند یې هم.
  ۳)مېرمني په ډالۍ اخستلو خوشحالیږي.
  ۴)ډالۍ ورکول د خاوند او مېرمني ترمنځ اړیکي نور هم ټینګوي او مینه ډېروي.
  ۵)جنسي اړیکي ښه کوي.
  ۶)ځکه چې مېرمني په ذهن کې یوه عاطفي او دودیزه نړۍ لري.
  ۷)ځکه چې مېرمني ته ډالۍ د مینې سمبول دی.
  ۸)یو بل ته ډالۍ ورکول د خاوند او مېرمني ترمنځ درناوۍ ډېروي.
  ۹)یو بل ته د میني احساس ځواک ډېروي
  مېرمنې له عاطفې څخه جوړي دي نو ځکه تل باید ونازوو د ډالیو په وسیله تر څو د همدو ډالیو لپاره خپل خاوند ته ډرناوۍ، مینه، احساس ډېر شي.