څنګه ماشومان کتاب لوستو سره عادت کړو؟

مطالعه لکه د نورو عادتونو اعتیاد ته اړتیا لري. که غواړئ چې خپل ماشومان پر دغه اعتیاد اخته کړئ، ضرور ده چې دا مطلب ولولئ او سپارښتنې یې پخپل ورځیني ژوند کې پر خپلو ماشومانو عملي کړئ.
ولې مطالعه؟
اول باید پوه شوو، چې ولې ماشومان په مطالعې عادت کړو.
په دې برخه کې څو دلایله د پام وړ دي:
ـ مطالعه د ماشومانو د ذهني ودې لپاره خورا ګټه رسوي.
ـ فکر یې پياوړی کوي.
ـ د استدلال قوت یې زیاتوي.
ـ د ژبې، تخیل او خبرو مهارتونه یې زیاتوي.
څه وکړو؟
ـ د ماشومانو مخکې مو کتابونه په لوړ غږ ځینې وخت مطالعه کړئ، په خاص ډول ځینې داسې برخې یې چې زیاتې جذبونکې دي او دوی له کتاب سره لېواله کوي.
ـ مطالعې سره یې ان داسې وخت نه د عادتولو کوشش وکړئ، چې لا په لیک لوست نه پوهیږي. دا کار سبب کیږي، چې کتاب سره یې مینه پيدا شي او ان لیک لوست په زیات شوق د مطالعې لپاره زده کړي.
ـ د مطالعې پر وخت هڅه وکړئ، چې نیوکې پرې ونه کړئ؛ بلکې ویې هڅوئ.
ـ د مطالعې لپاره ورته انعامونه وټاکئ، په سیالۍ یې سره واچوئ، چې یو بل نه زیاته مطالعه وکړي.
ـ د ماشوم ذوق او راتلونکو موخو ته په پام سره لازم کتابونه ورته راونیسئ څو ویې لولئ.
ـ د ماشومانو لپاره ځانګړو چاپ شویو کتابونو نه زیاته استفاده وکړئ.
ـ ماشومان له کیسو سره زیات لېواله دي. د کیسو کتابونه ورته واخلئ، لږې برخې یې ورته همداسې خپله ووایئ او د نورو برخو لوستو ته یې وهڅوئ، چې کتاب ته کیني.
– له موبایل، کمپیوټر، ګیم او نورو بریښنایي شیانو نه یې تر خپله وسه لیرې وساتئ. دا شیان یې کتاب سره مینه کموي.
– د نورو مخکې یې وهڅوئ، د مطالعې ستاینه یې وکړئ او انګیزه ورکړئ، چې نوره هم مطالعه زیاته کړي.
– په کور کې حتماً څه وړوکی څه غټ کتابتون درته  جوړ کړئ تر څو لېوالتیا یې له کتابونو سره زیاته شي.