څانګه -نړۍ

ټولنیز ژوند رسنۍ ژوند بڼه کلتور او هنر نړۍ

د پبجي ګېم رواني اغېزې او شرعي حکم یې

د پبجي ګېم له امله د ځان وژنې یا بل وژلو پېښو پېښېدل کومه نوې خبرده نده هو،  البته د یادو پېښو ډېرېدل د اندېښنې او مخنيوي وړ موضوع ده. که څه هم دغه ګېم په اروپایي هېوادونو کې په ذهني او اروايي ناروغیو اخته کسانو کې ډېرې بوږنوونکې...