څانګه -سیاست

افغانستان انتخابات سیاست

غني د قضاوت په تله کې؛ د بیا ولسمشرۍ وړ دی کنه؟

لیکنه: سلیم پسرلی اشرف غني لکه بل هر انسان او لکه بل هر سیاستوال؛ هغه هم په افغانستان غوندې هېواد کې نه کومه سپینه پرښته ده او نه کوم تور شیطان. هغه هم لکه بل هر څوک له ښیګڼو او منفي اړخونو ډک دی. دلته به یې مثبتې او منفي خواوې...