څانګه -سفر

سفر له نړۍ

دلته یې در پېژنو؛ ګرځندویان دا د نړۍ تر ټولو غوره ښارونه ګڼي

پښتو متل دی، چې: هر چا ته خپل وطن کشمېر دی خو له دې ور اخوا، د نړۍ د غوره ښارونو او سیمو په انتخاب کې ګرځندویان باید واوریدل شي او خبره یې ومنل شي. دلته مو د دوی په حواله لس غوره ښارونه در ته انتخاب کړي، چې په نوبت سره به یې...