څانګه -سفر

سفر له نړۍ

د نړۍ له مشهورو میدانونو سره اشنا شئ!

تاسې به پخپلو سیمو کې حتماً داسې میدانونه لیدلي وي، چې له پخوا راهیسې خلکو د را ټولیدنو، مړي ـ ژوندي او نورو مناسبتونو لپاره په مختلفو دودیزو ډولونو جوړ کړي وي. دلته به مو د نړۍ له مشهورو او لویو میدانونو سره بلد کړو، چې چېرته دي...