څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند ژوند بڼه کورنی ژوند

اندېښنه د انسان په بدن کې د کيمياوي بدلونونو سبب کېږي

ليکنه او راټولونه: شپنه سلګۍ اندېښنه د احساساتو د تجربې څخه عبارت ده چې د ورځني ژوند يوه برخه جوړوي، او هر څوک هغه په خپل ژوند کې يو ځل ازمايي. اندېښنه د يوه سيستم په حيث سړي ته خبردارى ورکوي، چې د خطر پر وړاندې ورسره مرسته وکړي...