څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند د ماشوم نړۍ ژوند بڼه کورنی ژوند

ماشومانو ته د نصیحت څلور غوره وختونه!

ماشومان هغه څه نه کوي او نه مني چې ورته ویل کېږي، بلکې ماشومان هغه څه زده کوي او مني، چې ګوري یې. اوس پوښتنه دا ده، چې کوم وخت کولای شو، ماشومانو ته نصیحت وکړو؟ ماشومانو ته هغه وخت باید نصیحت وکړو، چې هغوی د منلو حالت...