څانګه -ټولنیز ژوند

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند ځوانان او زده کړې ژوند بڼه

د وخت د ضایع مخنیوی؛ ملګري مو په برخو وویشئ

لیکنه: کریسټا کټلر ژباړه: غازي عابد دا لیکنې ددې لپاره ده چې څرنګه کیدای شي یوازې له ښو ملګرو سره ډیر پاتې شئ او مهربانه اوسئ. – موږ خپلو ماشومانو یا له ځانه کشرانو ته وایو چې له ښو ملګرو سره وګرځئ او هر چا سره په مهربانۍ چلند...