څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند ژوند بڼه

که هیڅ ملګری نه لرئ دا ټکي ولولئ

ملګرتیا یو لوی نعمت دی، چې بد مرغه خلک ورڅخه برخمن دي. خو له دې نعمت څخه بې برخې توب باید د نهیلۍ سبب نه شي. هغوی چې له دغه نعمته بې برخې دي، د دې پرځای چې نهیلي شي، هغو لارښوونو سره دې ځانونه عیار کړي، چې له دې ستونزې یې د...