څانګه -خوندیتوب

خوندیتوب سفر

الوتکې ته تر ختو مخکې دا امنیتي ټکي مه هېروئ

الوتکه کې مزل نن یو عام او مهم انساني ضرورت دی. که غواړئ کنه، مجبوره یئ، چې یو ځای نه بل ځای ته په الوتکه کې هم لاړشئ. خو اکثره هغه خلک، چې زیات له الوتکو او قواعدو سره یې نه وي بلد، د سفر پر وخت ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دلته ځینې...