څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ پوهنه خوندیتوب ځوانان او زده کړې ژوند بڼه

تعصب او د هغې اروايي، ټولنیزې او اخروي اغېزې

لیکنه: پوهنیار نصیب الله ذکي سریزه تعصب  (Prejudice) یوه ناوړه پدیده  او رواني ستونزه شمېرل کېږي، چی په هره ټولنه کی لږ یا ډېر تر سترګو کېږي. دا رواني ستونزه، د ټولنې د عامو  وګړو په ګډون په ځینو لوړپوړيو دولتي چارواکو کې د یو...