څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ ژوند بڼه

که مثبت فکر وکړئ، له ناروغیو به بچ شئ

پر ځان باور ولری او مثبت فکر وکړئ. کله چې منفي فکر کوی، هغه ده چې خپلې ستونزې په زړه کې ساتی. همدا په زړه کې د ستونزو ساتل انسان کمزوری کوي او هغه کسان چې مثبت فکر کوي، تل ورته د خوشالۍ چل ورځي او له وړې خوښۍ هم په زیاته کچه خوند...