څانګه -روغه سټه

ټولنیز ژوند خواړه روغه سټه ژوند بڼه

له روژې وروسته باید د خوړو تعادل وساتل شي

ژباړه: نسیمه محمدي له روژې وروسته د خوړو تعادل او تنوع ډېره مهمه موضوع ده، چې د روژه دارانو له لوري باید په بېلابېلو وختونو کې په پام کې ونیول شي. عصمت عباسي د خوړو کارپوه وايي: له روژې وروسته سمه تغذیه زیات ارزښت لري، چې ځیني...