څانګه -روغه سټه

ټولنیز ژوند خواړه خوندیتوب روغه سټه ژوند بڼه

د بېنډۍ زیانونه

ژباړه او راټولونه: عایشه حیدري بېنډۍ، بامیه او یا هم لېړوګان د ګټورو سبو په ډله کې شمېرل کېږي. بېنډۍ د A, C, B ویټامینونو غوره سرچینه ده. همدارنګه بېنډۍ په پریمانه کچه منګنز، کبالټ، کلسیم، فسفر، پوټاشیم او فیبر لري. بېنډۍ روغتیا...