څانګه -خواړه

خواړه خوندیتوب روغه سټه ژوند بڼه

د معدې ټپ او زیان رسوونکي خواړه

ژباړه: عایشه حیدري  روغتیا پاچاهي ده، کله چې انسان روغ وي له ژوند څخه خوند اخیستلای شي او د خپل ژوند چارې سمې پر مخ وړلای شي، خو که چېرې یو څوک ناروغه وي د ژوند یوازینۍ هیله یې د همغې ناروغۍ ښه کېدل وي او نور ژوند ورنه شاته پاتې...