څانګه -خواړه

خواړه

فګاتو، اېټالیایي خواړه!

ژباړه: نسیمه محمدي فګاتو یو ډول اېټالیایي خواړه دي، چې له ځيګر څخه چمتو کېږي او د ونیز ښار پورې تړاو لري. مونږ او تاسې ډېری وختونه ځیګر د کباب په ډول پخوو، خو نور خوندور خواړه هم له ځیګر څخه چمتو کولی شو. یو له دې خوندورو خوړو...