څانګه -خواړه

خواړه روغه سټه

دا خواړه تر سګریټو هم خطرناک دي

د ځینو خوړو په اړه به مو اوریدلې وي، چې نه خوړل یې د وجود سلامتي تهدیدوي، خو داسې خواړه هم شته چې خورا خطرناکه دي. دا خواړه ظاهراً خوندور او ګټور ښکاري، خو په واقعیت کې خطرناک دي. دلته به د دې خوړو په اړه معلومات درکړو، څو په...